Comenius 2006 - 2008

.: Włochy :.
.: Polska :. .: Rumunia :. .: Hiszpania :.

=================================================================
Międzynarodowe spotkanie w Społecznej Szkole Podstawowej STO
w Starachowicach


http://roble.pntic.mec.es/rgar0103
=================================================================

W dniach od 4 do 9 grudnia w ramach realizowanego od dwóch lat programu Sokrates - Comenius, Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach gościła nauczycieli i uczniów z Włoch, Hiszpanii oraz Rumunii. Głównym celem realizowanego projektu "Matematyka dla wszystkich", którego pomysłodawcą jest pani Teresa Szklarczyk dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO - jest takie udoskonalenie metod nauczania matematyki, aby ją polubili uczniowie o różnych potrzebach
i doświadczeniach. Projekt ma służyć zarówno dzieciom, które pasjonują się matematyką i cieszy ich każde kolejne matematyczne wyzwanie, jak i tym, które jej nie rozumieją, nie lubią, a nawet czasem się boją. Koordynatorem projektu jest pani Katarzyna Sasak nauczyciel języka angielskiego
w Społecznej Szkole Podstawowej STO, która uważa, że chociaż językiem obowiązującym w projekcie jest język angielski, to doświadczenie w kontaktach zarówno osobistych, jak i korespondencyjnych, pokazało, że warto rozwijać obszar słownictwa związanego z matematyką. Okazało się, że bardzo szybko, międzynarodowe gazetki z matematycznymi zadaniami stają się jasne i zrozumiałe dzięki symbolom matematycznym, mającym ponadjęzykowy zasięg.
W realizowanym przedsięwzięciu oprócz Społecznej Szkoły Podstawowej STO ze Starachowic biorą również udział : Szkoła Podstawowa z Bukaresztu, Szkoła Podstawowa z Madrytu i włoska Szkoła Podstawowa z Lacio.
Obecne spotkanie realizatorów projektu "Matematyka dla wszystkich", jest już trzecim. Wcześniejsze spotkania odbyły się w Bukareszcie i w Madrycie. Dzięki możliwości wymiany pomysłów edukacyjnych
w ramach programu Sokrates - Comenius, nauczyciele i uczniowie korzystają z doświadczeń międzynarodowych partnerów w zakresie różnorodnych metod i technik nauczania i uczenia się matematyki. Do tej pory powstała już międzynarodowa gazetka matematyczna, w której nauczyciele prezentują swoje zadania matematyczne, a uczniowie pomysły ich rozwiązań oraz kalendarz
z "Liczbowymi bajkami" napisanymi przez dzieci i wykonanymi przez nie wspaniałymi ilustracjami. Podczas grudniowego spotkania w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Starachowicach, realizatorzy międzynarodowego projektu "Matematyka dla wszystkich", opracowali szczegółowy plan działań na kolejny rok współpracy oraz przydział zadań do realizacji. Zaplanowano m. in. porównanie programów nauczania, opracowanie wspólnych scenariuszy i przeprowadzenie lekcji w partnerskich szkołach, wymiana ciekawych rozwiązań metodycznych oraz pomocy matematycznych, wydanie wspólnej gazetki szkolnej, przeprowadzenie konkursu matematycznego w każdej ze szkół (na różnych poziomach edukacyjnych), wydanie książeczki, z kolekcją historii, które są swoistymi zadaniami matematycznymi wraz z ilustrującymi je obrazkami i sposobami rozwiązań.
Nauczyciele z Rumunii, Hiszpanii i Włoch uczestniczyli także w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej STO. M. in. odwiedzili klasę I podczas lekcji języka angielskiego prowadzonej przez panią Katarzynę Sasak i podczas lekcji matematyki prowadzonej przez panią Dorotę Glinę, w klasie II uczestniczyli w lekcji plastyki prowadzonej przez panią Jolantę Marzec, w klasie III oglądali lekcję matematyki prowadzoną przez panią Joannę Gryz oraz w klasie VI również uczestniczyli w lekcji matematyki prowadzonej przez panią Teresę Szklarczyk. Goście byli pod ogromnym wrażeniem wysokiego poziomu nauczania. Szczególną uwagę zwrócili na interesujące rozwiązania metodyczne, realizowaną indywidualizację oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, aktywność uczniów podczas zajęć, oraz wykorzystywanie atrakcyjnych i ciekawych pomocy dydaktycznych. Nauczyciele i uczniowie z Rumunii, Włoch, Hiszpanii i Społecznej Szkoły Podstawowej STO, 6 grudnia uczestniczyli także w spotkaniu w Urzędzie Miasta, na którym przedstawili realizowany projekt "Matematyka dla wszystkich" oraz wręczyli panu prezydentowi Bernatowiczowi i pani prezydent Wandzie Balcerzak-Judasz kalendarz, który jest rezultatem międzynarodowej współpracy.

Dorota Glina

=======================================================================================

W dniach od 25 do 29 października 2006 r.w Bukareszcie odbyło się spotkanie szkół podstawowych
z czterech krajów w ramach programu Soctrates- Comenius.

W spotkaniu udział wzięły szkoły:

Szkoła koordynująca:

SCOALA NR. 96
STRADA REZONANTEI NR. 2
041539 BUCURESTI
Rumunia

Szkoły partnerskie:

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STO
Ul. Wojska Polskiego 7 A
27 200 Starachowice
Polska

CP. SAN EUGENIO Y SAN ISIDRO
PENUELAS, 31
2800 MADRID
Hiszpania

CIRCOLO DIDATTICO _ FRASCATI I _
VIA RISORGIMENTO N 1
00044 FRASCATI
Włochy

=======================================================================================

MATEMATYKA DLA WSZYSTKICH


======================================================================================

Na spotkaniu podjęto ważne decyzje w związku z realizacją projektu "Matematyka dla wszystkich". Jedną z nich było założenie strony internetowej projektu nad, którą opiekę sprawować będzie szkoła
z Hiszpanii. Adres strony to:

Nauczyciele ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO ze Starachowic realizują międzynarodowy projekt, którego celem jest takie udoskonalenie metod nauczania matematyki, aby uczniowie ją polubili.
Czy matematyka ma szanse stać się międzynarodowym językiem uczniów i nauczycieli?

Teresa Szklarczyk dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i pomysłodawca projektu mówi:
- Zależy nam na tym, aby poprzez realizację programów matematycznych spotykali się nauczyciele
i uczniowie o różnych potrzebach i doświadczeniach. Projekt ma służyć naprawdę wszystkim dzieciom. Tak, jak głosi jego tytuł - "Matematyka dla wszystkich", a więc dzieciom, które się nią pasjonują
i cieszy ich każde kolejne matematyczne wyzwanie, i tym, które jej nie rozumieją, nie lubią, a nawet czasem się boją.

Katarzyna Sasak - nauczyciel języka angielskiego SSP STO dodaje:
Nadal językiem obowiązującym w projekcie jest język angielski, ale doświadczenie w kontaktach, zarówno osobistych, jak korespondencyjnych, już pokazało mi, że warto rozwijać obszar słownictwa, związanego z matematyką, Okazało się też, że bardzo szybko, międzynarodowe gazetki
z matematycznymi zadaniami stają się jasne i zrozumiałe dzięki symbolom matematycznym, mającym ponadjęzykowy zasięg.
Obie panie były uczestniczkami spotkania roboczego w Bukareszcie, które stanowiło oficjalny start projektu.
W przedsięwzięciu oprócz Społecznej Szkoły ze Starachowic biorą udział szkoły -Podstawowa nr 96
z Bukaresztu, Szkoła z Madrytu, włoska Szkoła Podstawowa z Lacio i norweska Szkoła Podstawowa
z Oslo. Niebawem do projektu dołączy też szkoła z Kars w Turcji. Jak widać projekt obejmuje swoim pomysłem wschód, zachód, północ i południe Europy.
Dzięki otwarciu się szkół na finansowanie w ramach pomysłów edukacyjnych Sokrates - Comenius pojawiają się realne możliwości kontaktowania się z osobami - z odległych nawet krajów - które podobnie postrzegają edukacyjne potrzeby dzieci. W tym projekcie uczniowie będą czerpać korzyści
z doświadczania uczenia się matematyki różnorodnymi metodami.
Teresa Szklarczyk mówi:
Poprzez podnoszenie swoich osiągnięć z matematyki dzieci podniosą również wiarę w swoje możliwości i będą mieć okazję do zadowolenia ze swoich postępów. Szczególnie jest to ważne w kontaktach
z uczniami, którzy mają trudności w nauce i w związku z tym szczególne potrzeby edukacyjne.
Nauczyciele też otrzymają możliwość wymiany doświadczeń w zakresie metod i technik nauczania, poprzez kontakty z partnerami międzynarodowymi. Powstaje wspólna międzynarodowa gazetka matematyczna, w której nauczyciele prezentują swoje zadania, a dzieci pomysły rozwiązań. Obecnie trwa intensywna wymiana korespondencji między realizatorami projektu, a w maju 2007 roku odbędzie się kolejne robocze spotkanie wszystkich jego uczestników w Madrycie. Projekt zakłada również budowanie lokalnej społeczności wokół problematyki "Matematyka dla wszystkich", dlatego zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z realizatorami programu w Społecznej Szkole Podstawowej
w Starachowicach.