| ERASMUS+ 2015 - 2017 |

Erasmus+ 2018 - 2020

"We are less when we don't include everone"
-----------> strona projektu

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Koordynator:Włochy

Turcja

Społeczna Szkoła Podstawowa STO

ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

Polska

 

Bułgaria

 

 

RumuniaWłochy

 

Opis projektu:    

  Celem tego projektu jest zmotywowanie uczniów do nauki o różnorodności w kontekście kulturowym, historycznym i ekonomicznym Europy, a także zachęcenie uczniów do  bycia świadomym obywatelem zjednoczonej Europy, który szanuje innych i ich odmienną kulturę.
Projekt ma również na celu zwrócenie uwagi na jednostkę w jej odrębności i indywidualności, a także na uczniów z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Włączanie uczniów z SPE jest jednym
z kluczowych priorytetów europejskich. Według statystyk z 2016 r. około 10,7% uczniów opuściło szkołę przedwcześnie. Naszym zamiarem jest wypracowanie ciekawej i sprawiającej radość formy edukacji naszych dzieci.

W projekcie udział weźmie sześć szkół (z Polski, Turcji, Bułgarii, Rumunii i dwie szkoły z Włoch),
z których każda reprezentuje inne środowisko kulturowe i odmienne systemy edukacji. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nauczą się szanować ludzi pochodzących z innych krajów, środowisk i ludzi niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że projekt zachęci również uczestników do doskonalenia umiejętności językowych i komputerowych.
Wyjazdy kadry pedagogicznej pozwolą na doskonalenia warsztatu pracy oraz poznanie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, a także poznanie kultury i specyfiki nauczania w innych krajach.
Mamy nadzieję, że działania te będą miały pozytywny wpływ na zmniejszenie wskaźnika przedwczesnego porzucania nauki i uatrakcyjnią proces nauczania.

Cele projektu:

  1. Integracja uczniów z trudnościami edukacyjnymi ze społecznością szkolną.
  2. Zmniejszenie wskaźnika wczesnego opuszczania szkoły z 15% do ok. 10%.
  3. Wzbogacenie obecnych i stworzenie nowych, atrakcyjnych metod pracy z dzieckiem opierających się na grach i zabawach.
  4. Opracowanie poradnika do pracy z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi.
  5. Zaangażowanie uczniów do uczestnictwa w działaniach programu na terenie placówki.
  6. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń między krajami partnerskimi.
  7. Rozbudzanie w uczniach ciekawości świata oraz chęci do nauki poprzez działanie.
  8. Rozwijanie umiejętności współpracy i komunikowania się z ludźmi z różnych obszarów kulturowych.
  9. Rozwijanie sprawności językowych uczniów.
  10. Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie w uczniach.
  11. Zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska edukacyjnego.
  12. Poznawanie różnych kultur krajów europejskich.

Beneficjenci projektu - czyli kto może wziąć udział w projekcie:

 • Nauczyciele i pracownicy Społecznej Szkoły Podstawowej STO
 • Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO

---------> Regulamin wyjazdów zagranicznych udziału w projekcie i zgody na wyjazd

Kryteria doboru uczestników wyjazdów zagranicznych:

Nauczyciele:
- aktywny udział w pracach projektowych,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Uczniowie:
- uczniowie w wieku od 12 lat,
- aktywny udział w pracach projektowych,
- aktywny udział w konkursach dotyczących projektu,
- godne reprezentowanie szkoły w konkursach poza szkołą,
- wzorowe lub bardzo dobre zachowanie (ewentualnie widoczna poprawa zachowania),
- bardzo dobre wyniki w nauce (ewentualnie poprawa wyników nauczania),
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- otwartość na inne kultury i zwyczaje,
- gotowość przyjęcia gości - uczniów ze szkół partnerskich,
- gotowość do zamieszkania u rodziny w odwiedzanym kraju partnerskim,
- przyjmowanie gości - dotyczy uczniów z poprzednich projektów (uczniowie, którzy przyjmowali gości u siebie w domu, ale nie mieli do tej pory możliwości wyjazdu).

Wrzesień 2018

Artykuł o nowym projekcie w Społecznej Szkole Podstawowej STO
w Starachowicach.

Od września tego roku w naszej szkole rozpoczęliśmy pracę w międzynarodowym projekcie europejskiego programu Erasmus + akcja KA229 - wymiany uczniów. Jest to projekt, w którym będziemy współpracować ze szkołami partnerskimi z Turcji, Bułgarii, Włoch i Rumunii.
Projekt ma tytuł: "We are less when we don't include everone", co można przetłumaczyć "Odrzucając innych - pomniejszamy siebie" i będzie trwał przez dwa lata od 2018-2020 r.
Celem tego projektu jest zmotywowanie uczniów do nauki o różnorodności w kontekście kulturowym, historycznym i ekonomicznym Europy, a także zachęcenie uczniów do  bycia świadomym obywatelem zjednoczonej Europy, który szanuje innych i ich odmienną kulturę.
Projekt ma również na celu zwrócenie uwagi na jednostkę w jej odrębności i indywidualności, a także na uczniów z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Włączanie uczniów z SPE jest jednym
z kluczowych priorytetów europejskich. Według statystyk z 2016 r. około 10,7% uczniów opuściło szkołę przedwcześnie. Naszym zamiarem jest wypracowanie ciekawej i sprawiającej radość formy edukacji naszych dzieci.

W projekcie udział weźmie sześć szkół (z Polski, Turcji, Bułgarii, Rumunii i dwie szkoły z Włoch),
z których każda reprezentuje inne środowisko kulturowe i odmienne systemy edukacji. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nauczą się szanować ludzi pochodzących z innych krajów, środowisk i ludzi niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że projekt zachęci również uczestników do doskonalenia umiejętności językowych i komputerowych.
Wyjazdy kadry pedagogicznej pozwolą na doskonalenia warsztatu pracy oraz poznanie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, a także poznanie kultury i specyfiki nauczania w innych krajach.
Mamy nadzieję, że działania te będą miały pozytywny wpływ na zmniejszenie wskaźnika przedwczesnego porzucania nauki i uatrakcyjnią proces nauczania.

Informacje o rozpoczętym udziale w projekcie zostały przekazane:

 1. Nauczycielom - na Radzie Pedagogicznej 6 września 2018 r.
 2. Rodzicom uczniów - na zebraniu z rodzicami 13 września 2018 r.
 3. Uczniom - na lekcjach języka angielskiego i zajęciach z wychowawcą.

Pani Joanna Stanecka przygotowała gazetkę ścienną o projekcie Erasmus na tablicy korkowej na pierwszym piętrze na korytarzu.

Opracowano regulamin udziału uczniów w moblinościch.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowali ulotki informacyjne
o projekcie pod kierunkiem pani Anny Babickiej.

Pani dyrektor Bożena Jaskros rozpoczęła działania mające na celu przygotowanie baneru informacyjnego o projekcie. Baner zawisł przed szkołą.

 

Październik 2018

Ogłoszono konkurs na najciekawszą prezentację szkoły. Poniżej znajduje się regulamin konkursu:

Regulamin konkursu na prezentację szkoły "We are less when we don't include everyone" Erasmus + 2018 - 2020.

 1. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej STO z klasy VIII.
 3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji naszej szkoły, miasta, kraju, symboli narodowych i bohaterów narodowych na spotkanie projektowe Erasmus + o tytule "We are less when we don't include everyone" w formacie PDF lub w formie filmiku (3 min - jeśli jest
  z komentarzem, to nie będzie potrzeby komentowania wypowiedzi podczas prezentacji konkursowej).
 4. Uczestnicy mogą oddać maksymalne 1 projekt konkursowy.
 5. Projekt prezentacji powinien zawierać nazwę projektu "We are less when we don't include everyone". Powinien przyciągać uwagę i swoim wyglądem powinien nawiązywać do tematu projektu. Liczy się kreatywność.
 6. Projekty konkursowe należy składać w terminie do 5 października 2018 r. w formacie elektronicznym PDF u pani Katarzyny Sasak lub pani dyrektor Bożeny Jaskros.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5 października 2018 r. na zajęciach języka angielskiego lub w następny dzień roboczy.
 8. Wyboru prezentacji dokonuje jury w składzie: p. Bożena Jaskros, p. Katarzyna Sasak, p.Anna Babicka i p. Katarzyna Matysek.
 9. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie sto.starachowice.org oraz osobiście przez jury konkursowe.
 11. Nagrodzony projekt prezentacji wykorzystany będzie w akcji promującej projekt Erasmus +, a wyróżnieni uczestnicy (I, II i III i IV miejsce) będą mogli wyjechać do Włoch na spotkanie projektowe w dniach 4-10 listopada 2018 r.
 12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 13. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.
  Dodatkowych informacji udziela: p. Katarzyna Sasak

Do konkursu zgłosiło się czworo uczniów i w związku z tym  właśnie ci uczniowie wezmą udział
w pierwszym spotkaniu projektowym w Livorno we Włoszech w dniach 5-9.11.2018 r. i są to:
Paweł Chaja - odpowiedzialny za przygotowanie prezentacji o Starachowicach i województwie świętokrzyskim,
Iga Lucińska - odpowiedzialna za przygotowanie prezentacji o narodowych bohaterach,
Kamil Kubik - odpowiedzialny za przygotowanie prezentacji o naszej szkole,
Nadia Wierucka - odpowiedzialna za przygotowanie prezentacji o Polsce, symbolach, miastach.
Uczniowie pojadą na spotkanie projektowe pod opieką pani dyr. Bożeny Jaskros i pani Katarzyny Sasak.

W dniu 17 października 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników wyjazdu i ich opiekunów. Zostali zapoznani:
- z projektem Erasmus+,
- z regulaminem wyjazdu, udziału w mobilnościch,
- podpisali zgody na udział dzieci w wyjeździe,
- zapoznali się z programem wyjazdu.

Przeprowadzono ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli badające ich wiedzę na temat dzieci ze specjalnymi potrzebami i badające ich potrzeby odnośnie nowego projektu.

Pani Katarzyna Sasak przygotowała materiały do zaprezentowania polskiego systemu edukacji na spotkaniu projektowym w Livorno.

Przygotowane ulotki na temat projektu zostały rozdane dzieciom z prośbą, aby przekazały je rodzicom i znajomym.

Odbyło się spotkanie grupy projektowej, na którym zapoznano się z zapisami wniosku, podzielono zadaniami i omówiono program działań.

A także:

11 X 2018 r.
WARSZTATY W LABORATORIUM CIEMNOŚCI

===============================================================

11 października 2018 r. uczniowie klas IV, V i VI byli na wycieczce w Warszawie.
W ramach wycieczki uczniowie uczestniczyli w ciekawych warsztatach, które odbyły się
w Laboratorium ciemności w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Warsztaty prowadziły m.in. osoby niewidome i słabowidzące. Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak można pomóc osobie niewidomej lub słabowidzącej, jak wygloąda ich życie, co robią na codzień. Również przez chwilę można było się wczuć w rolę osoby niewidomej, zakładając opaskę na oczy, a do pomocy otrzymywało się laskę. Kolejnym punktem wycieczki był musical pt.: "Piotruś Pan" w Teatrze Studio Buffo.

 

19 X 2018 r.
IV FESTIWAl RADOŚCI JUŻ ZA NAMI ...

===============================================================

W piątek 19 października br. w Starachowickim Centrum Kultury odbył się IV Festiwal Radości,
tym razem poświęcony sztuce tańca.
Festiwal,  to przedsięwzięcie artystyczno  - edukacyjno - integracyjne.
Impreza pod hasłem: "Magicznie, tanecznie, bajecznie czyli show bez barier" zgromadziła dzieci, młodzież i dorosłych z powiatu starachowickiego, którym bliskie są prezentacje na scenie, wskazujące na wartość integracji osób o różnym poziomie zdrowia i psychofizycznych możliwości.

Nasza Szkoła  - od początku istnienia Festiwali - jest zapraszana do udziału w nich, jako społeczność kształtująca wychowawcze postawy społecznej wrażliwości i empatii.
Tak było i tym razem.
Pod kierunkiem Anny Szumilewicz, Dariusza Dygasa i Anny Babickiej nasze młode artystki zaprezentowały program "Po drugiej stronie tęczy".
Ola Białoń (kl. VIII SSP) wystąpiła w roli Dorotki z bajki o Czarnoksiężniku z Kariny OZ i pięknie zaśpiewała "Over the Rainbow", Daria Wróblewska (kl. III SG) jako narratorka opowiedziała historię Dorotki:


Wiele przygód przeżyła,
wiele osób poznała,
i wielu pomogła, choć sama jest mała.
Pokazała że Czarnoksiężnik nie jest groźny wcale,
i wszystko osiągniesz, kiedy będziesz stale,
dążyć tam, gdzie chcesz dążyć  - prosto i wytrwale.

 Jeśli chcesz możesz przeżyć przygody z Dorotką,
z nią się bawić i tańczyć i śpiewać tak słodko,
że strach całkiem mija, mocno serce bije,
każdy jest szczęśliwy, dlatego, że żyje!

Możesz zdobywać odwagę i śmiałość,
tańczyć i wędrować i czuć, że wciąż mało
i mało ci szczęścia i kolorów tęczy,
możesz w życiu wędrować i nie dać się zmęczyć,
w szukaniu  MIŁOŚCI, dobra i RADOŚCI.

 A kiedy już dotarliśmy na drugą stronę tęczy, dziewczyny zaprosiły nas wszystkich do szalonego, radosnego rock and rolla. Zatańczyły: Oliwia Wróblewska, Dominika Wziątek (kl. VI), Nadia Wierucka, Julia Wziątek (kl. VIII), Daria Wróblewska, Dorota Wypchło, Aleksandra Stanecka, Julia Krępa, Julia Cebula i Karolina Książek (kl. III SG).
Występ został przyjęty gromkimi brawami, a przedstawicielki naszych Szkół uhonorowane dyplomami, słodyczami i wspaniałą statuetką witrażowej baletnicy.
Dodatkowo, los okazał się dla nas łaskawy i wylosowaliśmy jedną z trzech nagród - niespodzianek: zestaw instrumentów perkusyjnych do zajęć muzycznych z dziećmi.
Brawo dziewczyny!
Gratulujemy występu! Dziękujemy za godną reprezentację Szkół w ważnym przedsięwzięciu!

 

Listopad 2018

W minionym miesiącu:

 1. Uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w spotkaniu projektowym w Livorno:

Artykuł:
Uczniowie ze Społecznej biorą udział w Projekcie Erasmus +

W dniach 5-9 listopada 2018 r. uczniowie oraz nauczyciele Społecznej Szkoły Podstawowej STO
w Starachowicach wzięli udział w wyjeździe projektowym do Włoch. Działania realizowali dzięki funduszom pozyskanym z Projektu Erasmus + Akcja Szkolna KA229 "We are less when we don't include everyone" (Odrzucając innych, pomniejszmy siebie).  
Spotkanie warsztatowo - szkoleniowe połączone z wymianą uczniów miało miejsce w szkole partnerskiej w Livorno.

Na spotkaniu obecni byli również uczniowie oraz nauczyciele opiekunowie z pozostałych szkół partnerskich z Sardynii, Rumunii i Bułgarii. Nauczyciele mogli poznać i porównać różne systemy nauczania w szkołach partnerskich oraz wziąć udział w konferencjach i warsztatach poświęconych nauczaniu włączającemu dla uczniów z trudnościami.

Uczniowie w trakcie swojego pobytu mogli dużo nauczyć się o Włoszech - ich kulturze historii
i tradycjach. Brali udział w warsztatach pieczenia pizzy czy teatralnych. Codziennie uczestniczyli
w zajęciach organizowanych przez szkołę w Livorno i dzięki czemu mogli zobaczyć jak uczą się ich rówieśnicy w innych krajach europejskich. Popołudniowe wycieczki do Pizy i Florencji pozwoliły im poszerzyć wiedzę o Renesansie i historii Toskanii. Pobyt u rodzin goszczących był ciekawym doświadczeniem, dzięki któremu mogli poznać rodowitych Włochów jak również i siebie.

działania w Listopadzie 2018 - ciąg dalszy....

 1. Po powrocie z wyjazdu p. Katarzyna Sasak wysłała informacje o spotkaniu do lokalnej gazety. Artykuł o projekcie pojawił się w Gazecie Starachowickiej.
 1. Pani Katarzyna Sasak założyła album ze zdjęciami z działań projektowych.
 1. Ogłoszono konkurs na plakat i logo projektu:

Regulamin konkursu na plakat i logo promujące projekt
"We are less when we don't include everyone"
z ciekawym sloganem - hasłem promującym projekt

 1. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach.
 2. Konkurs jest otwarty dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej STO z klasy 7.
 3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu graficznego plakatu w formacie A2 promującego projekt Erasmus + o tytule "We are less when we don't include everyone" oraz ciekawego hasła promującego projekt i loga projektu.
 4. Uczestnicy mogą oddać maksymalne 1 projekt konkursowy.
 5. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:
  - nazwę projektu: "We are less when we don't include everyone",
  - logo organizatora (do pobrania na stronie SSP STO),
  - logo projektów europejskich - informacja u pani Katarzyny Sasak,
  - hasło - slogan promujący projekt (ciekawy, przyciągający uwagę),
  - zaprojektowane logo projektu - na osobnej kartce !!!
 6. Projekty konkursowe należy składać w terminie do 10 grudnia 2018 r. w formacie elektronicznym JPG, PDF do 2MB o rozmiarach fizycznych A4 (297mm x 210mm) do pani Katarzyny Sasak.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do 14 grudnia 2018 r.
 8. Wyboru projektu dokonuje jury w składzie: p. Bożena Jaskros, p. Katarzyna Sasak, p. Anna Babicka, p. Beata Nowak, p. Joanna Stanecka oraz przedstawiciel samorządu szkolnego.
 9. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie sto.starachowice.org oraz osobiście przez jury konkursowe.
 11. Nagrodzony projekt wykorzystany będzie w akcji promującej projekt Erasmus+ "We are less when we don't include everyone", a wyróżniony uczestnik konkursu będzie mógł wyjechać na spotkanie projektowe do Sofi w Bułgarii  w terminie 17-23 marca 2019 r.
 12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.
 13. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.
  Dodatkowych informacji udziela: p. Katarzyna Sasak.

działania w Listopadzie 2018 - ciąg dalszy....

 1. Założono szkolnego bloga projektu i stronę internetową projektu w języku angielskim.
 1. Pani Joanna Stanecka podjęła działania mające na celu zapoczątkowanie projektu eTwinning
  o tytule : "Language Day".
 1. Na radzie klasyfikacyjne 29 listopada pani dyrektor poinformowała grono nauczycielskie
  o prowadzonych działaniach projektowych i przypomniała tematykę projektu - nauczanie włączające.

 

Grudzień 2018

W minionym miesiącu:

Uczniowie pod opieką nauczycieli pań Katarzyny Sasak, Magdaleny Zatorskiej, Pauliny Basiak i Joanny Staneckiej przygotowali karty świąteczne dla kolegów ze szkół z krajów partnerskich. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w prace artystyczne i przygotowali piękne karty z życzeniami.

Dnia 13 grudnia rozstrzygnięto konkurs na plakat i logo oraz wyłoniono uczniów, którzy pojadą na spotkanie projektowe do Bułgarii. Laureatkami zostały: Maria Jarzyna, Maria Kostecka, Antonina Stępniak i Julia Wyskiel z klasy 7. Gratulujemy!

Dnia 13 grudnia uczniowie, którzy byli na spotkaniu projektowym opowiedzieli społeczności uczniowskiej o swoich przeżyciach i doświadczeniach. Zaprezentowali też prezentację multimedialną przygotowaną specjalnie na to spotkanie.

Zwycięskie plakaty w konkursie na plakat i logo projektu.

Propozycja logo projektowego: Antonina Stępniak.

W grudniu nasi uczniowie wzięli udział w przygotowaniu kart świątecznych do naszych partnerów projektowych. Otrzymali również karty świąteczne z Włoch, Bułgarii, Rumunii i Turcji.

Styczeń 2019

Rozstrzygnięto konkurs na logo projektu Erasmus. W naszej grupie projektowej wygrało logo przygotowane przez uczniów z Bułgarii. Oto ono:

Uczniowie przygotowali zdjęcia  na wystawę: "Zimowa różnorodność w naszym kraju"