strona projektu PARTNERZY PROJEKTU: Koordynator: Włochy Turcja Społeczna Szko..." />
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 

We are less when we don't include everone

    

Erasmus+ 2018 - 2020

"We are less when we don't include everone"
-----------> strona projektu

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Koordynator:Włochy

 

Turcja

 

Społeczna Szkoła Podstawowa STO

ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

Polska

 

Bułgaria

 

 

Rumunia

 Włochy

 

 

Opis projektu:    

  Celem tego projektu jest zmotywowanie uczniów do nauki o różnorodności w kontekście kulturowym, historycznym i ekonomicznym Europy, a także zachęcenie uczniów do  bycia świadomym obywatelem zjednoczonej Europy, który szanuje innych i ich odmienną kulturę.
Projekt ma również na celu zwrócenie uwagi na jednostkę w jej odrębności i indywidualności, a także na uczniów z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Włączanie uczniów z SPE jest jednym
z kluczowych priorytetów europejskich. Według statystyk z 2016 r. około 10,7% uczniów opuściło szkołę przedwcześnie. Naszym zamiarem jest wypracowanie ciekawej i sprawiającej radość formy edukacji naszych dzieci.

W projekcie udział weźmie sześć szkół (z Polski, Turcji, Bułgarii, Rumunii i dwie szkoły z Włoch),
z których każda reprezentuje inne środowisko kulturowe i odmienne systemy edukacji. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nauczą się szanować ludzi pochodzących z innych krajów, środowisk i ludzi niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że projekt zachęci również uczestników do doskonalenia umiejętności językowych i komputerowych.
Wyjazdy kadry pedagogicznej pozwolą na doskonalenia warsztatu pracy oraz poznanie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, a także poznanie kultury i specyfiki nauczania w innych krajach.
Mamy nadzieję, że działania te będą miały pozytywny wpływ na zmniejszenie wskaźnika przedwczesnego porzucania nauki i uatrakcyjnią proces nauczania.

Cele projektu:

  1. Integracja uczniów z trudnościami edukacyjnymi ze społecznością szkolną.
  2. Zmniejszenie wskaźnika wczesnego opuszczania szkoły z 15% do ok. 10%.
  3. Wzbogacenie obecnych i stworzenie nowych, atrakcyjnych metod pracy z dzieckiem opierających się na grach i zabawach.
  4. Opracowanie poradnika do pracy z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi.
  5. Zaangażowanie uczniów do uczestnictwa w działaniach programu na terenie placówki.
  6. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń między krajami partnerskimi.
  7. Rozbudzanie w uczniach ciekawości świata oraz chęci do nauki poprzez działanie.
  8. Rozwijanie umiejętności współpracy i komunikowania się z ludźmi z różnych obszarów kulturowych.
  9. Rozwijanie sprawności językowych uczniów.
  10. Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie w uczniach.
  11. Zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska edukacyjnego.
  12. Poznawanie różnych kultur krajów europejskich.

Beneficjenci projektu - czyli kto może wziąć udział w projekcie:

 • Nauczyciele i pracownicy Społecznej Szkoły Podstawowej STO
 • Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO

---------> Regulamin wyjazdów zagranicznych udziału w projekcie i zgody na wyjazd

Kryteria doboru uczestników wyjazdów zagranicznych:

Nauczyciele:
- aktywny udział w pracach projektowych,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Uczniowie:
- uczniowie w wieku od 12 lat,
- aktywny udział w pracach projektowych,
- aktywny udział w konkursach dotyczących projektu,
- godne reprezentowanie szkoły w konkursach poza szkołą,
- wzorowe lub bardzo dobre zachowanie (ewentualnie widoczna poprawa zachowania),
- bardzo dobre wyniki w nauce (ewentualnie poprawa wyników nauczania),
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- otwartość na inne kultury i zwyczaje,
- gotowość przyjęcia gości - uczniów ze szkół partnerskich,
- gotowość do zamieszkania u rodziny w odwiedzanym kraju partnerskim,
- przyjmowanie gości - dotyczy uczniów z poprzednich projektów (uczniowie, którzy przyjmowali gości u siebie w domu, ale nie mieli do tej pory możliwości wyjazdu).

Wrzesień 2018

Artykuł o nowym projekcie w Społecznej Szkole Podstawowej STO
w Starachowicach.

Od września tego roku w naszej szkole rozpoczęliśmy pracę w międzynarodowym projekcie europejskiego programu Erasmus + akcja KA229 - wymiany uczniów. Jest to projekt, w którym będziemy współpracować ze szkołami partnerskimi z Turcji, Bułgarii, Włoch i Rumunii.
Projekt ma tytuł: "We are less when we don't include everone", co można przetłumaczyć "Odrzucając innych - pomniejszamy siebie" i będzie trwał przez dwa lata od 2018-2020 r.
Celem tego projektu jest zmotywowanie uczniów do nauki o różnorodności w kontekście kulturowym, historycznym i ekonomicznym Europy, a także zachęcenie uczniów do  bycia świadomym obywatelem zjednoczonej Europy, który szanuje innych i ich odmienną kulturę.
Projekt ma również na celu zwrócenie uwagi na jednostkę w jej odrębności i indywidualności, a także na uczniów z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Włączanie uczniów z SPE jest jednym
z kluczowych priorytetów europejskich. Według statystyk z 2016 r. około 10,7% uczniów opuściło szkołę przedwcześnie. Naszym zamiarem jest wypracowanie ciekawej i sprawiającej radość formy edukacji naszych dzieci.

W projekcie udział weźmie sześć szkół (z Polski, Turcji, Bułgarii, Rumunii i dwie szkoły z Włoch),
z których każda reprezentuje inne środowisko kulturowe i odmienne systemy edukacji. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nauczą się szanować ludzi pochodzących z innych krajów, środowisk i ludzi niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że projekt zachęci również uczestników do doskonalenia umiejętności językowych i komputerowych.
Wyjazdy kadry pedagogicznej pozwolą na doskonalenia warsztatu pracy oraz poznanie innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, a także poznanie kultury i specyfiki nauczania w innych krajach.
Mamy nadzieję, że działania te będą miały pozytywny wpływ na zmniejszenie wskaźnika przedwczesnego porzucania nauki i uatrakcyjnią proces nauczania.

Informacje o rozpoczętym udziale w projekcie zostały przekazane:

 1. Nauczycielom - na Radzie Pedagogicznej 6 września 2018 r.
 2. Rodzicom uczniów - na zebraniu z rodzicami 13 września 2018 r.
 3. Uczniom - na lekcjach języka angielskiego i zajęciach z wychowawcą.

Pani Joanna Stanecka przygotowała gazetkę ścienną o projekcie Erasmus na tablicy korkowej na pierwszym piętrze na korytarzu.

Opracowano regulamin udziału uczniów w moblinościch.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowali ulotki informacyjne
o projekcie pod kierunkiem pani Anny Babickiej.

Pani dyrektor Bożena Jaskros rozpoczęła działania mające na celu przygotowanie baneru informacyjnego o projekcie. Baner zawisł przed szkołą.

 

Październik 2018

Ogłoszono konkurs na najciekawszą prezentację szkoły. Poniżej znajduje się regulamin konkursu:

Regulamin konkursu na prezentację szkoły "We are less when we don't include everyone" Erasmus + 2018 - 2020.

 1. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej STO z klasy VIII.
 3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji naszej szkoły, miasta, kraju, symboli narodowych i bohaterów narodowych na spotkanie projektowe Erasmus + o tytule "We are less when we don't include everyone" w formacie PDF lub w formie filmiku (3 min - jeśli jest
  z komentarzem, to nie będzie potrzeby komentowania wypowiedzi podczas prezentacji konkursowej).
 4. Uczestnicy mogą oddać maksymalne 1 projekt konkursowy.
 5. Projekt prezentacji powinien zawierać nazwę projektu "We are less when we don't include everyone". Powinien przyciągać uwagę i swoim wyglądem powinien nawiązywać do tematu projektu. Liczy się kreatywność.
 6. Projekty konkursowe należy składać w terminie do 5 października 2018 r. w formacie elektronicznym PDF u pani Katarzyny Sasak lub pani dyrektor Bożeny Jaskros.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5 października 2018 r. na zajęciach języka angielskiego lub w następny dzień roboczy.
 8. Wyboru prezentacji dokonuje jury w składzie: p. Bożena Jaskros, p. Katarzyna Sasak, p.Anna Babicka i p. Katarzyna Matysek.
 9. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie sto.starachowice.org oraz osobiście przez jury konkursowe.
 11. Nagrodzony projekt prezentacji wykorzystany będzie w akcji promującej projekt Erasmus +, a wyróżnieni uczestnicy (I, II i III i IV miejsce) będą mogli wyjechać do Włoch na spotkanie projektowe w dniach 4-10 listopada 2018 r.
 12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A i art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 13. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.
  Dodatkowych informacji udziela: p. Katarzyna Sasak

Do konkursu zgłosiło się czworo uczniów i w związku z tym  właśnie ci uczniowie wezmą udział
w pierwszym spotkaniu projektowym w Livorno we Włoszech w dniach 5-9.11.2018 r. i są to:
Paweł Chaja - odpowiedzialny za przygotowanie prezentacji o Starachowicach i województwie świętokrzyskim,
Iga Lucińska - odpowiedzialna za przygotowanie prezentacji o narodowych bohaterach,
Kamil Kubik - odpowiedzialny za przygotowanie prezentacji o naszej szkole,
Nadia Wierucka - odpowiedzialna za przygotowanie prezentacji o Polsce, symbolach, miastach.
Uczniowie pojadą na spotkanie projektowe pod opieką pani dyr. Bożeny Jaskros i pani Katarzyny Sasak.

W dniu 17 października 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników wyjazdu i ich opiekunów. Zostali zapoznani:
- z projektem Erasmus+,
- z regulaminem wyjazdu, udziału w mobilnościch,
- podpisali zgody na udział dzieci w wyjeździe,
- zapoznali się z programem wyjazdu.

Przeprowadzono ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli badające ich wiedzę na temat dzieci ze specjalnymi potrzebami i badające ich potrzeby odnośnie nowego projektu.

Pani Katarzyna Sasak przygotowała materiały do zaprezentowania polskiego systemu edukacji na spotkaniu projektowym w Livorno.

Przygotowane ulotki na temat projektu zostały rozdane dzieciom z prośbą, aby przekazały je rodzicom i znajomym.

Odbyło się spotkanie grupy projektowej, na którym zapoznano się z zapisami wniosku, podzielono zadaniami i omówiono program działań.

A także:

11 X 2018 r.
WARSZTATY W LABORATORIUM CIEMNOŚCI

===============================================================

11 października 2018 r. uczniowie klas IV, V i VI byli na wycieczce w Warszawie.
W ramach wycieczki uczniowie uczestniczyli w ciekawych warsztatach, które odbyły się
w Laboratorium ciemności w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Warsztaty prowadziły m.in. osoby niewidome i słabowidzące. Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak można pomóc osobie niewidomej lub słabowidzącej, jak wygloąda ich życie, co robią na codzień. Również przez chwilę można było się wczuć w rolę osoby niewidomej, zakładając opaskę na oczy, a do pomocy otrzymywało się laskę. Kolejnym punktem wycieczki był musical pt.: "Piotruś Pan" w Teatrze Studio Buffo.

 

19 X 2018 r.
IV FESTIWAl RADOŚCI JUŻ ZA NAMI ...

===============================================================

W piątek 19 października br. w Starachowickim Centrum Kultury odbył się IV Festiwal Radości,
tym razem poświęcony sztuce tańca.
Festiwal,  to przedsięwzięcie artystyczno  - edukacyjno - integracyjne.
Impreza pod hasłem: "Magicznie, tanecznie, bajecznie czyli show bez barier" zgromadziła dzieci, młodzież i dorosłych z powiatu starachowickiego, którym bliskie są prezentacje na scenie, wskazujące na wartość integracji osób o różnym poziomie zdrowia i psychofizycznych możliwości.

Nasza Szkoła  - od początku istnienia Festiwali - jest zapraszana do udziału w nich, jako społeczność kształtująca wychowawcze postawy społecznej wrażliwości i empatii.
Tak było i tym razem.
Pod kierunkiem Anny SzumilewiczDariusza Dygasa i Anny Babickiej nasze młode artystki zaprezentowały program "Po drugiej stronie tęczy".
Ola Białoń (kl. VIII SSP) wystąpiła w roli Dorotki z bajki o Czarnoksiężniku z Kariny OZ i pięknie zaśpiewała "Over the Rainbow", Daria Wróblewska (kl. III SG) jako narratorka opowiedziała historię Dorotki:


Wiele przygód przeżyła,
wiele osób poznała,
i wielu pomogła, choć sama jest mała.
Pokazała że Czarnoksiężnik nie jest groźny wcale,
i wszystko osiągniesz, kiedy będziesz stale,
dążyć tam, gdzie chcesz dążyć  - prosto i wytrwale.

 Jeśli chcesz możesz przeżyć przygody z Dorotką,
z nią się bawić i tańczyć i śpiewać tak słodko,
że strach całkiem mija, mocno serce bije,
każdy jest szczęśliwy, dlatego, że żyje!

Możesz zdobywać odwagę i śmiałość,
tańczyć i wędrować i czuć, że wciąż mało
i mało ci szczęścia i kolorów tęczy,
możesz w życiu wędrować i nie dać się zmęczyć,
w szukaniu  MIŁOŚCI, dobra i RADOŚCI.

 A kiedy już dotarliśmy na drugą stronę tęczy, dziewczyny zaprosiły nas wszystkich do szalonego, radosnego rock and rolla. Zatańczyły: Oliwia WróblewskaDominika Wziątek (kl. VI), Nadia Wierucka, Julia Wziątek (kl. VIII), Daria WróblewskaDorota WypchłoAleksandra StaneckaJulia KrępaJulia Cebula i Karolina Książek (kl. III SG).
Występ został przyjęty gromkimi brawami, a przedstawicielki naszych Szkół uhonorowane dyplomami, słodyczami i wspaniałą statuetką witrażowej baletnicy.
Dodatkowo, los okazał się dla nas łaskawy i wylosowaliśmy jedną z trzech nagród - niespodzianek: zestaw instrumentów perkusyjnych do zajęć muzycznych z dziećmi.
Brawo dziewczyny!
Gratulujemy występu! Dziękujemy za godną reprezentację Szkół w ważnym przedsięwzięciu!

 

Listopad 2018

W minionym miesiącu:

 1. Uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w spotkaniu projektowym w Livorno:

Artykuł:
Uczniowie ze Społecznej biorą udział w Projekcie Erasmus +

W dniach 5-9 listopada 2018 r. uczniowie oraz nauczyciele Społecznej Szkoły Podstawowej STO
w Starachowicach wzięli udział w wyjeździe projektowym do Włoch. Działania realizowali dzięki funduszom pozyskanym z Projektu Erasmus + Akcja Szkolna KA229 "We are less when we don't include everyone" (Odrzucając innych, pomniejszmy siebie).  
Spotkanie warsztatowo - szkoleniowe połączone z wymianą uczniów miało miejsce w szkole partnerskiej w Livorno.

Na spotkaniu obecni byli również uczniowie oraz nauczyciele opiekunowie z pozostałych szkół partnerskich z Sardynii, Rumunii i Bułgarii. Nauczyciele mogli poznać i porównać różne systemy nauczania w szkołach partnerskich oraz wziąć udział w konferencjach i warsztatach poświęconych nauczaniu włączającemu dla uczniów z trudnościami.

Uczniowie w trakcie swojego pobytu mogli dużo nauczyć się o Włoszech - ich kulturze historii
i tradycjach. Brali udział w warsztatach pieczenia pizzy czy teatralnych. Codziennie uczestniczyli
w zajęciach organizowanych przez szkołę w Livorno i dzięki czemu mogli zobaczyć jak uczą się ich rówieśnicy w innych krajach europejskich. Popołudniowe wycieczki do Pizy i Florencji pozwoliły im poszerzyć wiedzę o Renesansie i historii Toskanii. Pobyt u rodzin goszczących był ciekawym doświadczeniem, dzięki któremu mogli poznać rodowitych Włochów jak również i siebie.

działania w Listopadzie 2018 - ciąg dalszy....

 1. Po powrocie z wyjazdu p. Katarzyna Sasak wysłała informacje o spotkaniu do lokalnej gazety. Artykuł o projekcie pojawił się w Gazecie Starachowickiej.
 1. Pani Katarzyna Sasak założyła album ze zdjęciami z działań projektowych.
 1. Ogłoszono konkurs na plakat i logo projektu:

Regulamin konkursu na plakat i logo promujące projekt
"We are less when we don't include everyone"
z ciekawym sloganem - hasłem promującym projekt

 1. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Starachowicach.
 2. Konkurs jest otwarty dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej STO z klasy 7.
 3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu graficznego plakatu w formacie A2 promującego projekt Erasmus + o tytule "We are less when we don't include everyone" oraz ciekawego hasła promującego projekt i loga projektu.
 4. Uczestnicy mogą oddać maksymalne 1 projekt konkursowy.
 5. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:
  - nazwę projektu: "We are less when we don't include everyone",
  - logo organizatora (do pobrania na stronie SSP STO),
  - logo projektów europejskich - informacja u pani Katarzyny Sasak,
  - hasło - slogan promujący projekt (ciekawy, przyciągający uwagę),
  - zaprojektowane logo projektu - na osobnej kartce !!!
 6. Projekty konkursowe należy składać w terminie do 10 grudnia 2018 r. w formacie elektronicznym JPG, PDF do 2MB o rozmiarach fizycznych A4 (297mm x 210mm) do pani Katarzyny Sasak.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do 14 grudnia 2018 r.
 8. Wyboru projektu dokonuje jury w składzie: p. Bożena Jaskros, p. Katarzyna Sasak, p. Anna Babicka, p. Beata Nowak, p. Joanna Stanecka oraz przedstawiciel samorządu szkolnego.
 9. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie sto.starachowice.org oraz osobiście przez jury konkursowe.
 11. Nagrodzony projekt wykorzystany będzie w akcji promującej projekt Erasmus+ "We are less when we don't include everyone", a wyróżniony uczestnik konkursu będzie mógł wyjechać na spotkanie projektowe do Sofi w Bułgarii  w terminie 17-23 marca 2019 r.
 12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.
 13. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.
  Dodatkowych informacji udziela: p. Katarzyna Sasak.

działania w Listopadzie 2018 - ciąg dalszy....

 1. Założono szkolnego bloga projektu i stronę internetową projektu w języku angielskim.
 1. Pani Joanna Stanecka podjęła działania mające na celu zapoczątkowanie projektu eTwinning
  o tytule : "Language Day".
 1. Na radzie klasyfikacyjne 29 listopada pani dyrektor poinformowała grono nauczycielskie
  o prowadzonych działaniach projektowych i przypomniała tematykę projektu - nauczanie włączające.

 

Grudzień 2018

W minionym miesiącu:

Uczniowie pod opieką nauczycieli pań Katarzyny Sasak, Magdaleny Zatorskiej, Pauliny Basiak i Joanny Staneckiej przygotowali karty świąteczne dla kolegów ze szkół z krajów partnerskich. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w prace artystyczne i przygotowali piękne karty z życzeniami.

Dnia 13 grudnia rozstrzygnięto konkurs na plakat i logo oraz wyłoniono uczniów, którzy pojadą na spotkanie projektowe do Bułgarii. Laureatkami zostały: Maria Jarzyna, Maria Kostecka, Antonina Stępniak i Julia Wyskiel z klasy 7. Gratulujemy!

Dnia 13 grudnia uczniowie, którzy byli na spotkaniu projektowym opowiedzieli społeczności uczniowskiej o swoich przeżyciach i doświadczeniach. Zaprezentowali też prezentację multimedialną przygotowaną specjalnie na to spotkanie.

Zwycięskie plakaty w konkursie na plakat i logo projektu.

Propozycja logo projektowego: Antonina Stępniak.

W grudniu nasi uczniowie wzięli udział w przygotowaniu kart świątecznych do naszych partnerów projektowych. Otrzymali również karty świąteczne z Włoch, Bułgarii, Rumunii i Turcji.

Styczeń 2019

Rozstrzygnięto konkurs na logo projektu Erasmus. W naszej grupie projektowej wygrało logo przygotowane przez uczniów z Bułgarii. Oto ono:

Uczniowie przygotowali zdjęcia  na wystawę: "Zimowa różnorodność w naszym kraju"

W dniu 31 stycznia 2019 Pani Anna Babicka - szkolny pedagog, zapoznała Radę Pedagogiczną 
z tematem: "Wyzwania edukacyjne współczesnej edukacji". Nauczyciele pracując metodą burzy mózgów wypracowali listę problemów edukacyjnych z jakimi muszą się mierzyć w codziennej pracy
z uczniami. Pani pedagog przygotuje materiały szkoleniowe, które pomogą nauczycielom znaleźć najlepsze metody do rozwiązywania bieżących problemów.

(wpis w dzienniku protokołów)

W styczniu nauczyciele wychowawcy zostali poinformowani o tegorocznej formule Pary na Aktora, która ma być swoistym projektem edukacyjnym. Koordynatorem projektu jest pani Anna Babicka. Tegoroczne teatralne prezentacje Pory na Aktora mają ukazać bogactwo bajek z krajów, z którymi współpracujemy w projekcie Erasmus+ oraz bajek z innych krajów europejskich. Prezentacje teatralne zostaną zaprezentowane w czerwcu.

Pani Teresa Rybka wraz z klasami szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowała Flash mob dance - polonez. (video)

 

Luty 2019

W minionym miesiącu uczniowie klas 7, 8 i III klasy gimnazjum tworzyli historyjki w oparciu o zimową galerię zdjęć zatytułowaną "Winter diversity".
Uczniowie tworzyli historie o zimowej tematyce, zatytułowane "The story of my life". Za ciekawe historie uczniowie mogli otrzymać ocenę za pracę dodatkową z języka angielskiego.

Na zajęciach z wychowania fizycznego i na różnych przerwach odbyły się próby choreografii do "flashmob". Uczniowie klas młodszych, pod kierunkiem pani Rybki, na jednej z dłuższych przerw zorganizowali "flashmob" na korytarzu. Do poloneza zaprosili wszystkich obecnych na przerwie.

Uczniowie klasy 7, którzy wyjeżdżają na spotkanie do Bułgarii, przygotowali prezentacje multimedialne na temat strojów ludowych w Polsce, tańców narodowych, kuchni polskiej oraz pieśni ludowych. Pokarzą je na spotkaniu w Bułgarii.

 

Marzec 2019

Dnia 6 marca odbyło się spotkanie organizacyjne na temat programu Erasmus+ i wyjazdu uczniów do Bułgarii. Na spotkaniu uczniowie i ich rodzice zostali zapoznani z celami projektu  oraz zasadami udziału w wyjeździe.

Pani Joanna Stanecka kontynuowała współpracę w projekcie eTwinning o tytule "Language day - Art Project", do którego zaprosiła partnerów z naszego projektu Erasmus oraz szkoły z innych krajów europejskich. Podsumowanie projeku eTwinning oraz upowszechnianie naszego projektu miało miejsce 15 marca na szkolnym Dniu Języków.

15 marca odbył się Dzień Języków. W tym roku przedstawienia w języku angielskim przygotowały klasy 1-3 pod kierunkiem pani Pauliny Basiak i Joanny Staneckiej.
Uroczystą galę poprowadziła pani Anna Szumilewicz, pod kierunkiem której powstał filmik flashmoba, zorganizowanego przez klasy starsze. Filmik został pokazany na Dniu Języków Obcych. Gala i quizy na temat krajów biorących udział w projekcie pozwoliły wszystkim dowiedzieć się więcej na temat projektu "We are less when we don't include everyone".
Największym zainteresowaniem uczniów i dorosłych były kramiki przygotowane przez uczniów klas 4-8 i III klasy gimnazjum. Na kramikach znalazły się potrawy, flagi i plakaty o krajach. Poszczególne klasy odpowiadały za następujące kraje:
Klasa 4 - Polska
Klasa 5 - Rumunia
Klasa 6 - Bułgaria
Klasa 7 - Turcja
Klasa 8 - Grecja
Klasa III Gim- Włochy
Na zakończenie Święta Języków odbyła się prezentacja kultury Japonii. Uczniowie mogli spróbować swoich sił w pisaniu japońskim alfabetem.

W dniach 18-22 marca odbyło się spotkanie projektowe w Bułgarii.

Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO pod opieką nauczycieli wzięli udział w kolejnym szkoleniowym spotkaniu projektowym Programu Erasmus+. Spotkanie miało miejsce w związku
z realizacją projektu Erasmus+ "We are less when we don't include everyone" we współpracy ze szkołami z Turcji, Włoch, Rumunii i Bułgarii. Na spotkanie do szkoły 54 SOU "St Ivan RIlski" w Sofii
w Bułgarii wyjechały cztery uczennice z klasy siódmej pod opieką dwóch nauczycielek.
Spotkanie trwało od 18 do 22 marca 2019 r. W ciągu pięciu dni pobytu uczniowie mogli wiele nauczyć się o tym jak wygląda nauka w Bułgarii oraz poznać kolegów z krajów partnerskich projektu. Program pobytu obejmował zwiedzanie Sofii oraz kulturalną wizytę w miejscowości Plovdidv, która jest Europejską Stolicą Kultury 2019. Wycieczki były świetną okazją do poznania historii Bułgarii.
Uczniowie wzięli udział w wielu warsztatach, dzięki którym mogli szlifować swoje umiejętności językowe oraz nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. W ramach uczenia się odwiedzili miejscowe zoo, wykonywali "Baby Marty" pod kierunkiem bułgarskich kolegów, zaprezentowali kuchnię, tańce, stroje narodowe oraz pieśni tradycyjne swoich krajów. Wizyta w Interaktywnym Muzeum "Muzeiko" pozwoliła na powtórkę wiadomości z chemii i fizyki.
Uczestnicy spotkania mieli również okazję do odwiedzenia miejscowego Domu Kultury oraz Szkoły "Lui Brail", w której uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a więc osoby niewidome czy niesłyszące.
Mamy nadzieję, że spotkanie naprawdę pozwoliło uczniom zauważyć, że jeśli współpracujemy  z innymi ludźmi z różnych krajów, kultur czy niepełnosprawnymi, to nasz świat staje się bardziej kolorowy
i bogaty, a my jesteśmy zdolni do empatii.

 

Kwiecień 2019

W minionym miesiącu uczniowie pomogli w przygotowaniu gazetki ściennej o tytule:
"Spring diversity in my home and country". Wspólnie z nauczycielami udało im się zebrać sporą kolekcję zdjęć prezentujących piękno wiosny w naszym kraju.

25 kwietnia odbyło się zebranie społeczności szkolnej, na którym obecni byli uczniowie klas 6, 7, 8 i III gimnazjum. Uczestniczki wyjazdu do Bułgarii - Marysia Jarzyna, Marysia Kostecka i Julia Wyskiel zaprezentowały zdjęcia z pobytu w Sofii oraz opowiedziały kolegom o swoich doświadczeniach na spotkaniu projektowym.

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:30 odbyło się zebranie dla nauczycieli, uczniów
i rodziców uczniów wyjeżdżających na spotkanie projektowe w Turcji. Spotkanie poprowadziły panie Katarzyna Sasak oraz  Anna Kamińska.
Na spotkaniu zostały omówione następujące kwestie:
1. Zapoznanie z zasadami programu Erasmus+ i finansowaniem w projekcie Erasmus+ oraz celami projektu "We are less when we don't include everyone".
2. Zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem wyjazdu oraz zakresem odpowiedzialności opiekunów.
3. Zapoznanie uczestników z programem spotkania, godzinami przelotu, limitem bagażowym.
4. Zapoznanie uczestników z ich zadaniami na spotkaniu projektowym.

(oryginał protokołu jest w segregatorze Erasmusa)

 

Maj 2019

 

Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO pod opieką nauczycieli wzięli udział w kolejnym szkoleniowym spotkaniu projektowym Programu Erasmus +. Spotkanie odbyło się w związku z realizacją projektu Erasmus+ „We are less when we don’t include everyone” we współpracy ze szkołami z Turcji, Włoch, Rumunii i Bułgarii. Na spotkanie do szkoły ULAMIS ORTAOKULU w Izmirze w Turcji wyjechało pięcioro uczniów pod opieką dwóch nauczycielek.Spotkanie trwało od 13 do 17 maja 2019 r. W ciągu pięciu dni pobytu uczniowie mogli wiele nauczyć się o tym jak wygląda nauka w Turcji oraz poznać kolegów z krajów partnerskich projektu. Program pobytu obejmował zwiedzanie Izmiru, Efezu czy okolicznych miasteczek oraz wizytę u burmistrza i w Wydziale Edukacji Seferihisar. Wycieczki były świetną okazją do poznania historii Turcji.

 

 

Uczniowie wzięli udział w wielu warsztatach, dzięki którym mogli szlifować swoje umiejętności językowe oraz nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. W ramach uczenia się odwiedzili miejscowe akwarium, wykonywali magnesy i inne prace plastyczne pod kierunkiem tureckich kolegów, które następnie sprzedawali na pobliskim bazarze a zebrane pieniądze przeznaczyli na cele charytatywne. Uczestnicy spotkania mieli okazję zaprezentować swoje kraje, regiony i miasta z których pochodzą organizując kramiki na konkursie języka angielskiego.

 

 

Uczestnicy spotkania mieli również okazję do odwiedzenia miejscowego Domu Kultury oraz uczestniczenia w lekcjach i zajęciach sportowych w szkole w Ulami.

Mamy nadzieję, że spotkanie pozwoliło uczniom zauważyć, że jeśli do współpracy zapraszamy wszystkich to nasz świat staje się bardziej kolorowy i bogaty.

 Klasa Ib wywołuje wiosnę - dzieci poznały budowę oraz proces wzrostu rośliny oraz miały okazje wcielić się w role ogrodnika. W dniu 19 lutego wraz z wychowawcą panią Marzenką, założyły w klasie wiosenny ogródek.

 

 

Czerwiec 2019

W minionym miesiącu uczniowie klas 5, 7, 8 oraz 3 gimnazjum przygotowali eseje zatytułowane "A story of my life - spring diversity in my home and country". Uczniowie mogli napisać wypowiedź na dowolny temat pod warunkiem, że zainspirowali się zdjęciami z galerii "Spring diversity". Uczniowie chętnie wzięli udział w działaniu i pisali ciekawe wypowiedzi o swoich przygodach i wycieczkach.

W dniu 17 czerwca odbyło się podsumowanie projektu Pora na Aktora w ramach Project Based Learning. Tematyką Święta Teatru były Bajki Europejskie. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali klasowe przedstawienia teatralne, w których zaprezentowali całe bogactwo europejskich bajek. Punktem specjalnym święta było przedstawienie klasy 5 pod tytułem: "Pinokio". Przedstawienie wyreżyserowała pani Teresa Rybka, która także przygotowała scenariusz i pracowała ze swoją klasą podczas prób do przedstawienia. Dzięki temu nasza szkoła zaprezentowała bajkę włoską. Zgodnie
z umową szkoła z Włoch z Livorno przygotowała legendę o smoku wawelskim w minionym roku szkolnym. Przedstawienie klasy 5 zostało nagrane, a filmik z przedstawienia znajduje się w dokumentacji projektu.

 

Wrzesień 2019

W minionym miesiącu wróciliśmy do pracy nad zadaniami projektowymi. W październiku czeka nas spotkanie projektowe i w związku z tym poprosiliśmy rodziców uczniów klas 6, 7 i 8 o pomoc w przyjęciu uczniów ze szkół partnerskich. Rodzice zostali poinformowani o zasadach udziału w projekcie oraz tematyce projektu. Udało się zebrać grupę 14 rodzin, która przyjmie uczniów ze szkół we Włoszech i Turcji. Drużyna projektowa zebrała się, aby podsumować dotychczasowe działania projektowe oraz zorganizować nadchodzące spotkanie projektowe. Został przygotowany plan spotkania projektowego oraz lista uczestników i osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania, które należy zrealizować podczas trwania spotkania. Odbył się również Szkolny Rajd Integracyjny, na którym Samorząd Szkolny Zorganizował konkurs- Barwy Jesieni. Zebrane zdjęcia wzbogacą gazetkę ścienną projektu w galerii: Autumn diversity in my town and country. Zostały zebrane zdjęcia do galerii: Summer diversity in my town and country, które wkrótce zawisną na gazetce ściennej. Szkolny pedagog i nauczyciel plastyki zaczęli prace nad broszurkami dotyczącymi Nauczania Włączającego i technik.

 

,,Summer diversity in my town and country"  - powstała gazetka prezentująca lato- i jego różnorodność w moim mieście i kraju. Zdjęcia zebrane od uczniów zawisną na gazetce ściennej.    GALERIA ZDJĘĆ ,, LATO "

 

 

 
 


Uczniowie biorący udział w zajęciach koła plastycznego pod kierunkiem pani Magdaleny Zatorskiej przygotowali magnesy promujące Polskę i nasze miasteczko. (zdjęcia w osobnym mailu)

 

 


Październik 2019W dniach 14-18 października 2019 r. w Społecznej Szkole Podstawowej STO odbyło się kolejne spotkanie projektowe związane z realizacją projektu Erasmus + Akcja Szkolna KA229. Na spotkanie do Starachowic przyjechali uczniowie i nauczyciele ze szkół w Turcji, Rumuni, Bułgarii i Włoch. Wspólnie pracowaliśmy w projekcie ,,We are less when we don`t include everyone  "(Jest nas mniej jeśli nie włączamy do współpracy wszystkich). W trakcie tygodniowego pobytu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w codziennym życiu szkoły, uczestniczyć w lekcjach, na których wykorzystywano wszelkiego rodzaju gry, wziąć udział w warsztatach dotyczących komunikowania się i zarządzania gniewem a także wspólnie przygotować flashmob, w którym zatańczyli wszyscy do wspólnie ułożonej choreografii. Ważnym punktem spotkania były również wycieczki edukacyjne do Auschwitz i Warszawy, na których zagraniczni gości mogli nauczyć się wiele o historii Polski w czasie drugiej wojny światowej. Spotkanie zakończyło się prezentacjami uczniów o postaciach reprezentujących najlepiej kulturę ich krajów oraz debat, na temat tego jak być aktywnym Europejczykiem, która została poprowadzona przez uczniów naszego liceum. Spotkanie było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz do nawiązywania znajomości i przyjaźni a także szlifowania umiejętności językowych. Zostały zebrane zdjęcia do galerii: Autumn diversity in my town and country, które wkrótce zawisną na gazetce ściennej. Szkolny pedagog i nauczyciel plastyki zaczęli prace nad broszurkami dotyczącymi Radzenia sobie z wyzwaniami edukacyjnymi. Pani Joanna Stanecka nadal kontynuuje pracę w projektach eTwinning nawiązując współpracę ze szkołami z Europy. Samorząd Szkolny przygotował prezentację: How to be an active citizen of Europe, którą następnie zaprezentował na spotkaniu projektowym. Samorząd naszej szkoły koordynował dyskusję na temat bycia obywatelem Europy, która rozpoczęła się po zakończonej prezentacji. Na spotkaniu projektowym nauczyciele naszej szkoły zaprezentowali uczestnikom spotkania różnorodne gry wykorzystywane do urozmaicenia gier podczas lekcji w ramach studiowania tematu Gamification. 

 

 

W dniu 25 października uczniowie klasy 7 a w dniu 28 października uczniowie klasy 5 pod kierunkiem pani Magdaleny Zatorskiej na lekcjach plastyki wykonali prace plastyczne o tematyce integracji społecznej. Prace zostaną wykorzystane do redakcji ulotek informacyjnych o integracji społecznej i wyzwaniach edukacyjnych.

 

 

 
,, Autumn diversity in my town and country " - Jesienna różnorodność w moim mieście i kraju- zdjęcia zebrane od uczniów oraz prace wykonane przez uczniów na zajęciach plastycznych z panią Magdaleną Zatorską. Galeria zdjęć - prac artystycznych.
 

 

 

Uczniowie z Włoch, Turcji, Rumunii, Bułgarii i Polski pod kierunkiem pana Damiana Niebudzińskiego przygotowali projekt kalendarza projektowego. Uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach na zajęciach ICT w dniu 16 listopada 2019 r. KALENDARZ


Listopad 2019

   

W dniu 4 listopada w Tygodniku Starachowickim ukazał się artykuł o spotkaniu projektowym w Naszej szkole.

 

 

Pani Joanna Gryz zorganizowała konkurs Dary Jesieni, którego celem było pokazanie jesiennej różnorodności w naszym mieście i kraju oraz rozwijanie kreatywności dzieci w tworzeniu prac z darów jesieni. W konkursie udział wzięli uczniowie klas 0, I, II i III.  GALERIA ZDJĘĆ

 

W dniu 5 Listopada Zaktualizowano gazetkę ścienną. Letnia i jesienna różnorodność w naszym mieście i kraju. Galeria zdj.

 

 

 

W dniu 8 listopada uczniowie klasy 7 pod kierunkiem nauczycielki biologii pani Anny Kamińskiej zasadzili cebulki tulipanów, żonkili i kwiatów, które otrzymaliśmy od szkoły w Rumunii. Mamy nadzieję, że na wiosnę kiedy zakwitną, będą umilać wszystkim wejście do szkoły. Galeria zdjęć

 

 

  

 

    W dniu 14 listopada wychowawcy klas 4, 5, 6, 7 i 8 przeprowadzili dyskusje z rodzicami swoich wychowanków na temat integracji społecznej. Rodzice na zebraniach z wychowawcami otrzymali ulotki na temat inkluzji społecznej, które przygotowali uczniowie klas 4 i 5 pod kierunkiem pani Magdaleny Zatorskiej i Pani Anny Babickiej. 

 

 

 

Dnia 21 listopada panie Anna Babicka, Marzena Mączyńska, Sylwia Dybowska i Anna Pożoga na Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej przygotowały szkolenie dla Rady Pedagogicznej:
Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej- wyzwania edukacyjne. Nauczyciele otrzymali również ulotki informacyjne o wyzwaniach edukacyjnych, które przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Anny Babickiej.
 
Ulotki na temat wykluczenia społecznego i wyzwań edukacyjnych w naszej szkole, przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pani Anny Babickiej i Magdaleny Zatorskiej, zostały również umieszczone na szkolnej gazetce ściennej.
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie klas 4-8 pod kierunkiem Pani Magdaleny Zatorskiej oraz Katarzyny Matysek wykonali karty świąteczne, które zostaną wysłane do uczniów i nauczycieli szkół partnerskich we Włoszech, Turcji, Rumunii i Bułgarii.
 
Życzymy wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
 GALERIA ZDJĘĆ

 
 
Uczniowie klas 6, 7 i 8 na lekcjach języka angielskiego prezentowali prezentacje multimedialne o lecie i jesieni w naszym kraju i regionie. Poniżej przykładowa prezentacja: PREZENTACJA
 
 
 
Pandemia spowodowała, że od marca 2020 musieliśmy zawiesić realizacje zadań projektowych w związku ze zdalnym nauczaniem. Wiele działań zaplanowanych na wiosnę 2020 nie odbyło się. Jednak możemy to nadrobić, Narodowa Agencja zezwoliła na przedłużenie czasu trwania projektu.
 
 
 
Październik 2020
 
16.10.2020 obchodziliśmy w naszej szkole Dni Erasmusa. Uczniowie klas 4-7 brali udział w lekcjach języka angielskiego, na których dzielili się wrażeniami z działań w naszym projekcie. Klasa 8 połączyła się wirtualnie z uczniami z Turcji i Bulgarii. Mogliśmy wreszcie się zobaczyć i przekazać pozdrowienia.
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele ze szkół partnerskich w minionym miesiącu spotykali się na video-konferencjach w dniach:
 
-5 listopada- spotkanie szkolnych koordynatorów z Koordynatorem projektu z Włoch- rozmawialiśmy na temat zadań projektowych do zrealizowania;
 
 
- 19 listopada- spotkanie nauczycieli uczących w szkołach partnerskich; Spotkanie zorganizowała szkoła z Rumunii i dotyczyło praw dzieci w Rumunii.
 
 
Grudzień 2020
W grudniu uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela informatyki pana Damiana i na lekcjach języka angielskiego pracowali nad projektami kart świątecznych. Kartki jak co roku wyślemy do naszych partnerów projektowych. Tym razem online.
 

Pobierz PDF

Styczeń 2021

Uczniowie klasy 7 wzięli udział w upamiętnieniu ofiar holokaustu w Międzynarodowym Dniu Holokaustu- 27 stycznia.

Przeczytali wiersz "Yellow BUtterfly" z tomika poezji dzieci z Auschwitz oraz przygotowali prace plastyczne, które prezentujemy poniżej.

 
 
LUTY 2021
 
Uczniowie szkoły podstawowej i liceum chętnie wzięli udział w tworzeniu wspólnego szkolnego audiobooka ale osób niewidzących. Uczniowie zapoznali się z przygodami Pinokia w języku angielskim. Przygotowali się do głośnego czytania wybranego fragmentu w języku angielskim a następnie nagrali się w domach na dyktafony. Jeden z uczniów zebrał wszystkie nagrania w jeden plik. Nasz audiobook zatytułowaliśmy: "The adventures of Pinocchio"
 
 

MARZEC 2021

W minionym miesiącu uczniowie naszej szkoły pracowali nad przygotowaniem i zaprezentowaniem słynnej kobiety, którą można byłoby nazwać bohaterką i którą można naśladować. Uczniowie z różnych klas przygotowali prezentacje o słynnych polkach: Idze Świątek, Mari Curie, Irenie Sendlerowej czy Emilii Plater.

Poniżej prezentacje Uli z klasy 7 o Irenie Sendlerowej oraz praca Kasia z klasy 7- o Emilii Plater.  

Prezentacja Uli 

 
KWIECIEŃ 2021
 
W minionym miesiącu grupa projektowa ustaliła daty mobilnych spotkań projektowych w Rumunii i na Sardynii. Zostały ustalone zadania, które muszą wykonać uczniowie, którzy wezmą udział w spotkaniach online. Są to: 1-Ja w młodości i ja w przyszłości, 2-wiadomość dla przyszłych pokoleń, 3- przepis na tradycyjne danie, 4-krótka szkolna scenka.
W spotkaniu projektowym w Rumuni w dniach 5-11 maja 2021 i 17-21 maja 2021 udział wezmą nauczycielki języka angielskiego panie Katarzyna Sasak i Katarzyna Matysek oraz uczniowie klasy 7: Maciej Jesionek, Jakub Szmalec, Antoni Łącki, Jacek Jóźwik, Katarzyna Zawiła, Gabriela Biesiada, Natalia Miernik, Maja Kutrowska.
Uczniowie pracowali samodzielnie i w parach nad przygotowaniem zadań na spotkania projektowe.
W minionym miesiącu pracowaliśmy również nad stworzeniem Księgi Wspomnień z wyjazdów projektowych.
Link do Księgi: KSIĘGA
 
MAJ 2021
 

Spotkanie online w Rumuni w dniach 5-11 maja 2021

Projekt „We are less when we don’t include everyone”

W dniach 5-11 maja na platformie ZOOM odbyło się spotkanie projektowe, w którym udział wzięli uczniowie z Polski, Rumunii, Bułgarii, Włoch i Turcji pod opieką swoich nauczycieli.

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich. Mimo trudności związanych z pandemią oraz połączeniem internetowym, udało się jednak spędzić miło i owocnie czas na spotkaniu.

Pierwszego dnia uczniowie i nauczycieli mięli okazję troszkę się poznać rozmawiając ze sobą w „pokojach spotkań” na temat tego jakim kolorem chcieliby być i dlaczego. Następnie gospodarze, czyli uczniowie i nauczyciele z Iasi, przedstawili szereg przygotowanych przez się siebie materiałów. Na początku, pan Teodor Sirbuletu omówił problem stresu i jak sobie z nim radzić oraz edukację włączającą. Następnie uczniowie z Rumunii pokazali jak przetłumaczyli piosenkę Michaela Jacksona na amerykański i rumuński język migowy. Uczestnicy spotkania mogli również zapoznać się z historią Wlada Tepesa, a więc legendarnego Drakuli oraz podziwiać widoki przepięknych zamków Rumunii. Dzień zakończył się prezentacją gry ruchowej „Kaczki i łowcy” oraz wypowiedziami uczniów z Livorno na temat tego jak wyobrażają sobie swoją przyszłość.

Drugi dzień spotkania poświęcony był wykorzystaniem dramy w nauczaniu. Pani Daniela Radocanescu wygłosiła referat o tym jak wykorzystywać metodę dramy w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych. Uczniowie z Rumunii nagrali krótkie filmiki video, dzięki którym mogliśmy zobaczyć zajęcia z wykorzystaniem tej metody. Uczestnicy spotkania mieli również okazję do sprawdzenia swojej wiedzy o przyjaźni rozwiązując wspólny quiz online, a także mogli poznać kolegów z innych krajów dzięki prezentacjom „Ja obecnie i ja w przyszłości”.

Kolejny dzień spotkań online był niesamowitą okazją do poznania języka migowego, który został nam zaprezentowany prze uczniów z Rumunii. Chłopcy nauczyli wszystkich uczestników jak przetłumaczyć refren piosenki Michaela Jacksona „We are the children” na międzynarodowy język migowy. Uczestnicy okazali się zdolnymi uczniami i pod koniec większości z nich udało się przedstawić cały refren piosenki w języku migowym. Na zakończenie nauczyciele z Rumunii zaprezentowali wszystkim przykłady lekcji z wykorzystaniem technik uczenia dzieci niesłyszących. Mogliśmy zobaczyć lekcję na temat optymizmu i pesymizmu, indywidualną lekcję oraz lekcję z wykorzystaniem metod „teatru eksperymentalnego”, podczas której uczniowie uczyli się jak gestami pokazać wiatr, słońce itp.

Poniedziałek był pracowitym dniem. W trakcie spotkania uczestnicy stworzyli wiadomości dla przyszłych pokoleń, które następnie uczyliśmy się zapisać alfabetem Brailla. Wiadomości udało się zapisać na wspólnym pliku, który możemy odczytać za kilkanaście lat kolejnym pokoleniom uczniów i nauczycieli. Kolejnym zadaniem uczniów było przygotowanie i zaprezentowanie krótkich filmików na temat życia szkolnego. Uczniowie mogli przygotować filmiki wcześniej i okazało się, że mimo tego, że pochodzimy z różnych części Europy, doświadczamy podobnych problemów i radości w życiu szkolnym. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali swoje ulubione przepisy tradycyjnych potraw, które niestety mogliśmy podziwiać na ekranach komputerów.

Ostatni dzień spotkania rozpoczął się od pracy nad mapą mentalną na temat bohaterów z naszych krajów. Następnie uczniowie mogli krótko wytłumaczyć dlaczego daną osobę uważają za bohater narodowego. Uczestnicy przygotowali również prezentacje i wypowiedzi na temat Międzynarodowego Dnia Pracy -1 Maja. Zadanie było dla uczniów świetną okazją do poznania historii, która skrywa się za świętem. Na zakończenie szkoła z Rumunii pochwaliła się warsztatami z garncarstwa, które są wspaniałą metodą pracy z uczniami, a pozostałe szkoły miały okazję zaprezentować uczniów, którzy nie mieli czasu na zaprezentowanie się wcześniej.

Spotkanie online zorganizowane przez szkołę z Iasi było wspaniałym doświadczeniem, które pozwoliło nie tylko udoskonalić nasze umiejętności językowe i komunikacyjne, ale również rozwinąć nasze kompetencje w pracy ze współczesnymi technologiami komputerowymi.

Pobierz

 

 
 
 
 
 

Wirtualne spotkanie projektowe w Sassari 17-21 maj 2021

Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczycieli ze szkoły w Sassari na Sardynii. W spotkaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich we Włoszech, Turcji, Bułgarii, Rumuni oraz Polski.

Pierwszego dnia skupiliśmy się na emocjach: jak je rozpoznawać, jak je wyrażać i jak sobie z nimi radzić. Nauczyciele z Livorno zaprezentowali przykładowe ćwiczenia relaksacyjne. Uczniowie mogli poćwiczyć jogę, a na zakończenie uczniowie wzięli udział w krótkich rozmowach podczas których mogli się przedstawić i dowiedzieć czegoś o kolegach z innych krajów.

Drugi dzień był dniem warsztatowym. Uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie historie i legendy przedstawiające legendy z ich krajów. Odpowiadaliśmy sobie na pytanie skąd pochodzimy, jakie są nasze korzenie i nasza historia. Świetną pomocą do tworzenia opowiadań okazała się aplikacja bookcreator.com.

Trzeciego dnia uczyliśmy się o globalnych problemach i propozycja rozwiązania ich przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Poznaliśmy główne cele działań i tego co my jako jednostki możemy zrobić dla innych. Świetną pomocą w nauce były różne quizy, w których uczniowie mogli sprawdzić soją wiedzę. W drugiej części spotkania drużyna z Livorno pokazała filmik przedstawiający metody i ćwiczenia dla uczniów, które mogą pomóc im zrozumieć jak czują się i funkcjonują ich niepełnosprawni rówieśnicy. Mogliśmy zobaczyć jak pomóc osobie niewidomej lub jak załóżyć skarpetki i buty przy pomocy tylko jednej ręki.

Czwartego dnia nauczyciele prowadzący z krajów partnerskich opowiedzieli co kochają w swoich ojczyznach oraz z jakich przywar słyną ich rodacy. Następnie pani Graziella opowiedziała o tym jak tworzymy swoją własną odporność na stres. Opowiedziała nam jak radzić sobie ze stresem, a uczniowie mogli wspólnie podzielić się swoimi sposobami na stresujące sytuacje. Powstał wspólny plakat z odpowiedziami uczniów. Następnie pani Rosanna zaprosiła uczniów do wspólnej zabawy w budowanie kształtów ze słomek- uczniowie mogli zrobić swój własny latawiec z prostych materiałów.

Na ostatnim piątkowym spotkaniu uczniowie i nauczyciele wzięli udział w webinarium poprowadzonym przez pana Gavino Puggioni na temat bezpieczeństwa w Internecie. Uczestnicy dowiedzieli się jak korzystać z portali społecznościowych, jak rozpoznawać fałszywe wiadomości oraz czym jest cyberprzemoc, jakie są współczesne cyfrowe profesje a także jak ważne jest korzystanie z zaufanych, sprawdzonych źródeł informacji. 

 A guidebook for teachrs teaching students at risk 

 
• 3 articles about special education and human rights
 
2. Prof. Coca Marlena Vasiliu, Prof. Daniela Răducănescu, Schimb de bune practici cu Erasmus+ -”We are less when we don't include everyone”, Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” Iași, published in Anuarul învățământului special și special integrat al județului Iași. Anul II. nr. 1, 2019, Editura Taida, ISSN 2601-212X
 
 
• 1 Digital interactive map STAY AT HOME VIDEO in 40 LANGUAGES FROM 40 COUNTRIES https://youtu.be/qzijiM2zzE4 - stories for blind students Ulamış Ortaokulu-Turkish and English Stories link Pinocchio in Turkish  Scuola secondaria di primo grado G. Borsi Livorno from ELI editor Pinocchio in Italian link 1H Borsi Pazzini Il nostro Pinocchio Spoleczna Szkola Podstawowa STO, ul. Iłżecka Starachowice. Pinocchio in English chapters 1, 2, 4, 6, 7, 8,10, 16, 30link ”Pinocchio” in Romanian Language and Romanian Sign Language

 
https://www.mindmeister.com/1983834760/romanian-heroes?fullscreen=1# The legend about the formation of the Romanian people - using bookcreator.com

https://read.bookcreator.com/5n7oPDuMBkWuGJ3GS3zrA9qiwA82/y1ErU0wDR4yVePUjZMqj6w
Italian cultural personalities from Tuscany Italian cultural personalities from Tuscany POPPLET link 
 
Dni projektowe  online programu Erasmus.

   W dniu 14 października uczniowie, którzy brali udział w spotkaniach projektowych programu Erasmus+ wzięli udział w wydarzeniu na żywo na Facebooku. Mówili o swoich doświadczeniach z wyjazdów i mogli zobaczyć co przygotowali dla nich uczniowie z innych szkół europejskich.


 

 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes