ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO W STARACHOWICACH

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 39 

 SZKOŁA Z PASJĄ I TRADYCJĄ 

 

Historia STO

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

to największa w Polsce organizacja obywatelska zajmująca się sprawami edukacji. Powstała w 1987 r. z inicjatywy środowisk związanych z ruchem "Solidarność", by przełamać monopol państwowy w oświacie. W ramach STO, począwszy od 1989 r. utworzona została sieć szkół funkcjonujących na zasadzie non profit, pod każdym względem twórczych, przyjaznych uczniom i ich rodzicom. Obecnie STO prowadzi na terenie kraju 171 szkół niepublicznych i 6 publicznych ( w tym 55 szkół podstawowych, 58 gimnazjów, 36 licea ogólnokształcące oraz szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych, przedszkola integracyjne).

Szkoły STO charakteryzują się wysokim poziomem nauczania, co potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnych, oraz bardzo ciekawa oferta wychowawcza, uwzględniająca oczekiwania rodziców. Uczniowie w szkołach STO traktowani są podmiotowo, maja liczne zajęcia dodatkowe i nowocześnie prowadzone lekcje języków obcych, uprawiają ulubione formy sportu. Celem edukacji jest wszechtronny rozwój, rozbudzenie chęci do nauki, aktywności i samodzielności. Dyscypliny nie narzuca się arbitralnie, ale granice wolności są wyraźnie wyznaczone i przestrzegane.
Oprócz prowadzenia szkół Społeczne Towarzystwo Oświatowe organizuje szereg programów szkoleniowych i edukacyjnych oraz konkursów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. W programach tych staramy się przybliżyć odbiorcom polska kulturę i historię, pokazując ją na tle wszystkich nurtów wielkiej cywilizacji europejskiej. STO organizuje też szkolenia przeznaczone specjalnie dla swoich nauczycieli i działaczy, ponieważ STO to organizacja "uczącą się permanentnie". Na polu szkolnictwa wyższego sukcesem STO jest założenie jednej z pierwszych niepublicznych wyższych uczelni w kraju - Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. W ciągu piętnastu lat z małej uczelni pedagogicznej przekształciła się w ceniona szkołę wyższa, prowadząca na 5 kierunkach studia licencjackie i magisterskie.

STO działa także w szkolnictwie publicznym, co wynika z przekonania, że: Szkoła pod zarządem państwowym pozostaje własnością społeczna. Rodzice, działacze STO, zakładają skuteczne Rady Rodziców i zabiegają o ich upodmiotowienie w polskim systemie oświaty. Ostatnim osiągnięciem jest założenie Fundacji "Rodzice Szkole" mającej na celu wzmocnienie ruchu na rzecz praw rodziców w szkołach publicznych. Istotna dziedzina działalności STO są inicjatywy legislacyjne zarówno w obszarze prawa oświatowego (regulujące funkcjonowanie szkolnictwa niepublicznego i Rad Rodziców w szkołach publicznych), jak i dotyczące ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Członkowie STO to elita obywatelska kraju, ludzie, którzy dla dobra wspólnego, działając społecznie, bez jakichkolwiek korzyści materialnych, dbają o to, co dla demokratycznej Polski jest najważniejsze - kształcenie młodzieży światłej, twórczej i odpowiedzialnej, rozumiejącej wartości uniwersalne i patriotyczne.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o Społecznym Towarzystwie Oświatowym zapraszamy na strone internetową: www.sto.org.pl

O NAS

Wszystko zaczęło się w grudniu 1989 roku. Grupa nauczycieli i rodziców zrzeszona w Kole Terenowym nr 50 STO podjęło decyzję o utworzeniu Społecznej Szkoły Podstawowej w Starachowicach. To właśnie Oni, jako pierwsi przecierali szlaki niepublicznej oświacie w naszym mieście i regionie. Postanowili stworzyć szkołę, która w myśl założeń STO - odrzucałaby w nauczaniu wiedzę encyklopedyczną, a główny nacisk kładłaby na twórcze, logiczne myślenie i indywidualizację w procesie kształcenia. Nowością była mała grupa uczniów w klasie. Najważniejszą osobą w procesie kształcenia - Dziecko. Szkoła miała zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia. Na mocy zezwolenia wydanego przez MEN z dnia 02.08.1990 r. (GMO0145164/90/JP) oraz decyzji KOiW w Kielcach z dnia 30.08.1990 roku rozpoczęła swą działalność Społeczna Szkoła Podstawowa w Starachowicach, pierwsza alternatywna placówka oświatowa w mieście i regionie. Pierwsza siedziba naszej szkoły mieściła się w budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Tam właśnie stawialiśmy pierwsze kroki w dziedzinie nauczania. W czterech klasach (0 - 3) uczyło się 56 dzieci. 10 nauczycieli pod dyrekcją pana Krzysztofa Jabłońskiego rozpoczęło pierwszy rok szkolny 1990/1991. Na wszystkich frontach wspierali nas Rodzice. Pierwszy rok nadziei, radości i ... niepewności. Czy to Się uda? Udało się!!
W czerwcu 1991 r. Otrzymaliśmy decyzje o przekazaniu na Nasze potrzeby budynku po dawnym przedszkolu przy ulicy Żeromskiego. Lokal ten nie spełniał warunków do funkcjonowania szkoły. Ostatecznie UM w Starachowicach zdecydował o przekazaniu dla nas budynku po przedszkolu przy ulicy Wojska Polskiego. To było ważne wydarzenie w życiu naszej Szkoły. Z wielkim zapałem remontowaliśmy go i przystosowaliśmy do Naszych potrzeb. Pomysłowość i inwencja rodziców, nauczycieli, uczniów przekształciła skromne pomieszczenia w prawdziwe sale lekcyjne. Już dwudziesty rok uczymy się i pracujemy w tym budynku. Od września 1998 r. dyrektorem SSP jest pani Teresa Szklarczyk.
Z inicjatywy nauczycieli i rodziców SSP STO narodziło się Społeczne Gimnazjum. Formalnie powołane do życia 30 czerwca 1999 r. Przez Urząd Miejski w Starachowicach wpisem do ewidencji szkół pod numerem 1.
Od 1 września 1999 r. W budynku przy ulicy Wojska Polskiego 7A rozpoczęło naukę 16 uczniów. Dyrektorem SG STO od początku jego istnienia jest pani Bożena Jaskros.
20 rok istnienia SSP i SG ugruntowuje nasza pozycje w mieście. Badania wyników nauczania, kompleksowe wizytacje KOiW, sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe dają powody do zadowolenia. Kolejne szkolne uroczystości bez których nie wyobrażamy już sobie roku szkolnego, uświadamiają wszystkim, że nasza tradycja żyje.

Na mapie placówek oświatowych Starachowic na dobre zagościły Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum STO.

 


Szkoła z klasą Logo Erasmus Eduscience

 

projekt: mgr inż. Damian Niebudziński Stworzone z wykorzystaniem Joomla przy pomocy szablonu z AgeThemes